Online Leeromgeving

Knowledge base en helpdesk

Heb je vragen bij het gebruik van Sofia?

Je kan ons bereiken via het contactformulier of e-mailen naar infosofia@acco.be.

Kijk ook zeker in onze Knowledge base of online handleiding (klik op de blauwe knop hieronder). Vermoedelijk vind je het antwoord op jouw vragen daar al.

Helpdesk openingsuren

Van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren (9u00 - 17u00).

Gebruiksvoorwaarden SOFIA online leerplatform

mei 2018

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het Platform Sofia. (https://www.sofialearn.com,https://www.sofialearn.behttps://www.sofialearn.nl,https://www.sofialearn.eu). ACCO adviseert u deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.

Mocht u vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via infosofia@acco.be.

Artikel 1 Definities

Account:
de persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het Platform en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst

Code:
de informatie waarmee de Gebruiker toegang kan krijgen tot de Content op het Platform.

Content:
alle informatie die door de Gebruiker zelf op het Platform is geplaatst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, PDF documenten, Word documenten en PDF documenten.

Dienst:
de dienst die Sofia aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen Sofia en de Gebruiker gesloten Overeenkomst, zoals nader omschreven in art. 4 en op het Platform.

Gebruiker:
persoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Dienst. Verder in deze Gebruiksvoorwaarden aangeduid als ‘u’, ‘uw’.

Gebruiksvoorwaarden:
deze gebruiksvoorwaarden van Sofia.

Inloggegevens:
de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Dienst.

IE-rechten:
alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

Overeenkomst:
de overeenkomst die de Gebruiker met Sofia ACCO sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst.

Platform:
het platform dat via de url (https://www.sofialearn.com,https://www.sofialearn.be,https://www.sofialearn.nlhttps://www.sofialearn.eu) en onderliggende pagina’s bereikbaar is en via welke u toegang tot de Dienst krijgt.

Sofia:
de naam van ACCO cvba waaronder zij de Dienst aanbiedt. ACCO cvba is gevestigd te Blijde Inkomststraat 22, 3000 Leuven, België met ondernemingsnummer BE 0403 547 615.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker van de Dienst maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het Platform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en Sofia.

2.2 Sofia is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. U staat er jegens Sofia voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt compleet en juist is. Toegang tot de Content op het Platform kan worden verkregen via een Code of acceptatie van een uitnodiging per e-mail. Deze Code of uitnodiging is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy zoals hieronder beschreven.  Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het platform. Door de checkbox aan te klikken waarin vermeld wordt dat u de algemene voorwaarden en Privacy Policy zorgvuldig gelezen en begrepen hebt,  verklaart u dat u inderdaad deze informatie heeft gelezen en hiermee zonder voorbehoud instemt. U verklaart daarbij ook dat u begrijpt met welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik als voortgezette toestemming wordt begrepen. 

3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Sofia mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan Sofia laten weten.

3.4 Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. Sofia behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

Artikel 4 De Dienst en het gebruik van de Dienst

4.1 De Dienst bestaat eruit dat u toegang krijgt tot het Platform, waarop u Content kan aanmaken en/of raadplegen.

4.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mogen het gebruik van de Dienst en het Platform door u, niet:

 1. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, de Dienst en/of de computersystemen van Sofia te omzeilen;
 2. bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
 3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Dienst geboden tools om het Platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. bestaan uit het gebruiken van de Dienst voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
 6. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Sofia;
 7. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;
 8. naar de mening van Sofia in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
 9. in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 10. inbreuk maken op de rechten van Sofia en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
 12. de belangen en goede naam van Sofia kunnen schaden.

Artikel 5 Beschikbaarheid

5.1 Sofia is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Dienst, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

5.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Sofia ten dienste staan, is Sofia te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

 1. u handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;
 2. Sofia van mening is dat handelingen van u, users schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Sofia of anderen kunnen toebrengen.

Sofia zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

5.3 Sofia garandeert niet dat het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Sofia is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

5.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 6 IE-rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en het Platform berusten bij Sofia en/of haar licentiegevers. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan u over te dragen.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Sofia aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

6.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

6.4 U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Sofia zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

Artikel 7 Garanties

7.1 Sofia garandeert dat zij de Dienst met redelijke zorg zal verlenen.

7.2 U aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Sofia geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Sofia is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het Platform.

7.3 In het bijzonder garandeert Sofia niet dat het gebruik van de Dienst door u bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in studieresultaten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze uitslagen, voortgangsrapportages, statistische overzichten of andere informatie die door middel van de Dienst wordt verkregen.

7.4 Sofia is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van de Dienst heeft verkregen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Sofia besteedt redelijke zorg aan het onderhoud van het platform.

8.2 Sofia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

8.3 Sofia is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

8.4 Sofia is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

8.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sofia zelf en/of haar leidinggevenden.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Sofia is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Sofia redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,... Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die Sofia gebruikt en die het Sofia platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

9.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan Sofia worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

Artikel 10 Duur en beëindiging

10.1 De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten.

10.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst voor zowel u als de derden die u mogelijk toegang heeft gegeven tot uw Account direct ontzegd. Sofia verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Account. Sofia is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren.

Artikel 11 Varia

11.1 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Sofia zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

11.2 Sofia mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan op de hoogte stellen. Indien u deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is uw enige remedie om het gebruik van het Platform te staken en uw Account te beëindigen.

11.3 Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheersd door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Leuven zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

 

Privacy policy Sofia

mei 2018

Deze Privacy Policy is van toepassing op de gegevensverwerking door Acco cvba, gevestigd te Blijde Inkomststraat 22, België van de gegevens verzameld op het online platform Sofia (hierna genoemd: ‘Platform’) via de volgende urls https://sofialearn.comhttps://sofialearn.behttps://sofialearn.nl,https://sofialearn.eu alsook via alle mogelijke sub-domeinen van dit Platform.

Indien u gebruik maakt van dit Platform erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. U verklaart zich akkoord met dergelijke gegevensverwerking in overeenstemming met onderhavige Privacy Policy.

Het Platform kan links kan bevatten naar andere websites die mogelijks niet onderworpen zijn aan deze Privacy Policy en waarvoor Acco derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk is.

Acco behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en/of de dienstverlening aan u te verbeteren. Zulke wijzigingen zullen duidelijk worden gecommuniceerd via het Platform. Wij raden u aan deze Privacy Policy op het Platform regelmatig te raadplegen.

Het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens

 

Acco verzamelt via het Platform identificeerbare persoonlijke gegevens. De gebruiker van het Platform geeft hierbij de ondubbelzinnige en onherroepelijke toestemming aan Acco om deze persoonlijke gegevens te mogen gebruiken onder de voorwaarden vermeld in deze Privacy Policy.

Acco bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hieronder vermelde doeleinden.

De gegevens die door de bezoeker worden achtergelaten in het kader van het gebruik van het Platform zullen worden verwerkt in overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze gegevens en de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna genoemd: ‘Privacywet’) zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Acco treedt op als verantwoordelijke voor de verzameling en verwerking van gewone persoonlijke gegevens, waaronder naam en voornaam, gerelateerde onderwijsinstelling, adresgegevens, e-mailadressen, enz. en zal deze informatie verwerken voor de volgende doeleinden: toegang verschaffen van gebruikers tot het Platform, beheer van gebruikers op het Platform, verbeteren van de functionele en technische kwaliteit van het Platform, beheer van learning analytics onder andere met het oog op het aanbieden van gepersonaliseerde leertrajecten, algemene monitoring van de acties ondernomen op het Platform.

Acco bewaart de verzamelde gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven vermelde doeleinden.

Acco neemt alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker overgedragen worden, te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Acco, noch dat Acco hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Acco zal uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

Uw rechten

Elke gebruiker heeft het recht op inzage, wijziging, overdracht (indien technisch haalbaar), verbetering en verwijdering of beperking van de verwerking van zijn of haar gegevens en kan eerder gegeven toestemming voor de verwerking ervan intrekken. U dient er echter rekening mee te houden dat een uitoefening van bepaalde rechten er voor kunnen zorgen dat de Diensten niet meer (volledig) kunnen worden aangeboden. U kan uw rechten uitoefenen  via aanvraag op het e-mailadres infosofia@acco.be. In uw verzoek dient u aan te geven welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een digitaal gescande kopij van uw geldige identiteitskaart waaruit uit uw identiteit blijkt.

Acco neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker overgedragen worden, te garanderen. Elke bezoeker erkent evenwel dat de verstrekking van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is. De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Acco, noch dat Acco hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Het doorgeven van gegevens aan derden

Hoewel Acco mogelijks persoonlijke gegevens overdraagt aan zogenaamde service providers die deze gegevens in haar naam verwerken, zal Acco geen gegevens met derden delen voor secundaire of ongerelateerde doeleinden tenzij anders vermeld op het moment van het verzamelen van deze gegevens. De werknemers van Acco of de door Acco ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens op het Platform te respecteren.

Waar gepast of vereist, kunnen en zullen persoonlijke gegevens door Acco worden verstrekt aan de rechtshandhaving, regelgevende of andere overheidsinstanties, of derde partijen indien dit noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of in het kader van de hierboven vermelde doeleinden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op de harde schijf van een gebruiker tijdens het bezoek aan een website, vaak om het gebruik van die website te garanderen en te optimaliseren..

Tijdens een bezoek aan het Platform kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om het optimale gebruik van het Platform te garanderen.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Deze gegevens worden anoniem gebruikt en kunnen op geen enkele manier aan een eenduidig persoon gekoppeld worden. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

Varia

Met uw vragen over deze Privacy Policy kunt u terecht op infosofia@acco.be.

Deze Privacy Policy wordt beheersd door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Privacy Policy zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Leuven (België) zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Registration visual

Rotate your tablet or smartphone and get the full Sofia experience.

Not 180° Einstein, that kind of leaves you where you left off. A 90° twist does the trick.